چرا علي(عليه السلام) در شوراي 6 نفره انتخاب عثمان شركت كرد؟

امام علي(عليه السلام) خود در اين رابطه به عموي خويش(عباس) فرمودند:

اي عمو آيا نشنيدي كه بر منبر(عمر) چنين گفت:خداوند نبوت و خلافت را براي اين خاندان (بني هاشم) جمع نكرده است؟

پس خواستم با زبان خويش،خودش را تكذيب كند.

در نتيجه مردم بدانند كه سخن ديروزش (روز تشكيل سقيفه) دروغ و باطل بود و ما براي خلافت شايستگي داريم.

علل الشرايع ج1/ص203/باب134/ح 203

كتاب پيمان و پايداري