مغز

مغز مركز كنترل و مديريت اعضاي بدن است.
قلب، كليه، كبدو... با وجود تمام پيچيدگي ها و اهميتشان بدون مغز چيزي نيستند.
راه رفتن با پا، حرف زدن با دهان، انجام امور با دست...، اين ها همه با فرمان مغز صورت مي پذيرد.
مغز مركز ادراك، كنترل و فرمان بدن است، چه در بعد مادي چه احساسي.
آيا بدون مغز اركان بدن خود به خود كنترل مي شوند؟

***
در ميان انسان ها مركزي وجود دارد كه همانند مغز آنها را مديريت مي كند.
يك مركز واحد، دقيق و الهي كه بدون آن، بشر خير را از شر تشخيص نخواهد داد.
آن مغز حجت خداست بر روي زمين.

***
بشر از حجج الهي سر باز زد.
جنگ،غارت، آلودگي محيط زيست، گرم شدن كره زمين، عدم توزيع مناسب ثروت، اينها همه حاصل مديريت خودخواهانه بشر است.