يا مرتضي علي

تيتر متن حاضر چه مي خواهد بگويد؟
آيا اين تيتر خلاف است؟آيا قوانين بين المللي و كليه قطعنامه هاي بشري اين عبارت را محكوم كرده اند؟آيا شرك است؟آيا قرآن خدا گفته است كسي را نخوانيد؟كسي را صدا نزنيد؟از كسي ياري نجوييد؟
اگر كسي صفت خدايي بودن به مرتضي علي داد، پيش از من و تو همان مرتضي علي از او بيزاري جسته است.
اما اگر كسي گفت: خدا به علي چيزهايي موهبت كرده است و من بخاطر آن چه خدا در نزد او قرار داده است ميگويم يا مرتضي علي، ديگر نه شركي ورزيده است و نه كافر شده است.
بررسي به گونه ديگر:
تو پدرت را صدا نمي زني؟ از او چيزي نمي خواهي؟ كودك مادرش را به فريادرسي نمي خواند؟ آيا او مشرك شده است؟آيا او نافهم است كه چنين مي كند؟
خداوند كفالت و سرپرستي طفل را به والدينش داده است. آيا اين موضوع خيلي پيچيده است ؟

نوع و سنخيت يا مرتضي علي گفتن ما همان است كه كودك پدرش را مي خواند.
يا مرتضي علي

تقاضاي كمك از امام