باز هم در مورد آنان

كسي كه طوفان نفرين نبي، بلاي جانش شود چگونه ميتواند خلاصي يافت؟

نه، اين مزاح نيست.نه، اين بازي ايام نيست، اين خشم است بر يك نيرنگ، اين زنهاري است بر يك كج راهه، اين هشدار است ، هشدار:

و به زودي گروهي پس از من! امامت را چپاول كرده، به پادشاهي جابجا مي كنند. هان! خشم خدا بر غاصبان و چپاولگران. و البته در آن هنگام، خدا آتش عذاب –شعله هاي آتش و مس گداخته- بر سر شما جن وانس خواهد ريخت.آن جاست كه ديگر ياري نخواهيد شد.

و باز اين زنهاري بود، از هشدارهاي غدير

به راستي كه اين سخني است با آنان كه غدير و امام آن را به رياست و رييس حكومت محدود ميكنند، تا بعد بگويند:من و تو ندارد، هركس رييس شد، بقيه بايد بپذيرند!!!

بيشتر بدانيم

غدير