مي‌شنويم... مي‌گوييم(3)‏

مي‌شنويم:"فقط خدا!" ‏
مي‌گوييم: خود قرآن از غير خدا هم تعريف و تمجيد كرده و اطاعت آن‌ها را تأييد كرده و ما را به آن نيز امر كرده است:‏
أطيعوالله و أطيعوا الرسول و اولي الأمر منكم (نساء59)
من أطاع الرسول فقد أطاع الله (نساء80)
چه كسي را رسد كه در مقابل امر صريح خداوند قد علم كند و منكر وجوب اطاعت از رسول خدا شود؟
فراموش نكنيم كه:‏
رسول خدا بنده‌ي مقرّب خداوند است.‏
‏ هيچكس از او به خداوند نزديك تر نيست.‏
‏ او هواي نفس خود را در وحي الاهي داخل نمي كند.‏
‏ پس روآوري به حضرتش، امتثال امر خداوند و تنها طريق توجّه به خداوند است.


فقط خدا