اسم من، اسم تو، اسم او(2)

چون خليفه دوم نام افرادي كه به نام هاي پيامبران خوانده ميشدند را تغيير ميداد بنابراين نام ابراهيم را هم به عبدالرحمان تغيير داد.
اجدع معروف به ابومسروق، او همنام پيامبر ي نبود، اما اسمش، توسط خليفه دوم به عبدالرحمن تغيير كرد.چرا؟نميدانيم!!
نام او خالد نبود،طحيل بود.خليفه نام او را چنين تغيير داده بود.(طحيل برادر بلال بود)
قليل فرزند صلت، نام او به كثير تغيير پيدا كرد.دليل اين يكي هم......
آيا كسي جلودار خليفه بود؟آيا در اين تغييرات، خشونت و تندخويي حاكم وقت موثر بود؟
دخالت در نام گذاري و تغيير نام چه دلايلي ميتواند داشته باشد؟اعمال تفكرات شخصي بر جامعه؟علاقه به دخالت در امور شخصي ديگران؟درپوش گذاشتن بر اختلافات اساسي گذشته؟
علي ابن ابيطالب عليه السلام نيز فرزندي داشت كه عمر، بر همين منوال وي را عمر ناميد!!!!

بيشتربدانيم


رابطه اميرالمومنين(ع) با خلفا