حجاب فقط براي مسلمين است؟

يا ناباوري به دوستش نگاه ميكرد.تعجب كرده بود.در ذهنش چيزي بود و حالا چيز ديگري ميديد آخر تو چرا؟ما داريم فرار ميكنيم تو داري اجرا ميكني؟

آخه عزيز من، قرار نبود كه شما هم كار عقب افتاده هايي مثل ما رو بكنين.

پي در پي سوالاتي ميپرسيد، درهم و تكراري، انگار كه رشته افكارش از هم گسيخته شده بود

دوستش لبخندي زد و گفت: فكر ميكني حجاب فقط دستور دين شما مسلمانان است؟

بيشتر بدانيم

فطرت