خانه‌هاي مدينه درب داشت (2)

تازگي‌ها مي‌گويند خانه‌هاي مدينه درب نداشته است و بلافاصله نتيجه مي‌گيرند: خانه‌ي اميرمؤمنان عليه السلام دربي نداشته تا بخواهند آن را بسوزانند!

نمونه‌ي زير مشتي از خروارها پاسخي است كه به اين سخن نادرست داده مي‌شود:

از «ابوموسي اشعري» نقل است كه به همراه پيامبر بود تا اينكه به"بير أديس"وارد شدند. پيامبر (ص) داخل شد و ابوموسي بيرون باقي ماند.

ابوموسي مي‌گويد: «كنار دربي نشستم كه جنس آن از جريب نخل بود».

)صحيح مسلم ــ ج۷ ص ۱۱۸و صحيح بخاري ــ ج۲ــ ص ۱۸۷(