*بسم الله الرحمن الرحيم*

استاد نجم الدين طبسي تعريف مي كرد كه روزي با يك وهابي بحثم شد. بعد از چند
دقيقه از من پرسيد: شما شيعه هستيد يا سني؟


گفتم: سني

گفت: ايراني و سني؟

گفتم: بله

براي اينكه اطمينان كند گفت: بگو خلفاي بعد از پيغمبر كيا هستند؟

گفتم: سيدنا ابوبكر صديق

گفت: احسنت. بعدش؟

گفتم: سيدنا عمر. گفت: احسنت.

بعدش؟ گفتم: سيدنا علي

گفت: پس عثمان چي شد؟ گفتم: عثمان را مردم از خلافت خلع كردند

گفت: به مردم چه ربط دارد كه خليفه را بركنار كنند؟

گفتم: به مردم چه ربط دارد كه خليفه تعيين كنند؟

گفت: تو رافضي هستي!