نام اموال

نحوه ي تملك صديقه طاهرهسلام الله عليها

ارزش مقايسه اي

محل استقرار

وضعيت اموال پس از دست دادن پدرشان

۱

فدك

هبه(به دستور خداوند)

زياد

هم جوار خيبر

مصادره شد

۲

باغ هاي هفت گانه

هبه

متوسط

مدينه

مصادره شد

۳

بخش هايي از دژ القموس از منطقه ي الكتيبه

1-ارث

2-سهم ذي القربي از خمس

زياد

خيبر

مصادره شد

۴

باقي مانده ي زمين هاي بني نضير

ارث

متوسط

مدينه

مصادره شد

۷

بازار مَهروز

ارث

متوسط

مدينه

مصادره شد

۸

دژ سَلالم

ارث

بسيار زياد

خيبر

مصادره شد

۹

دژ وطيح

ارث

زياد

خيبر

مصادره شد

۱۰

وادي القري

ارث

بسيار زياد

بين خيبر و شام

مصادره شد

۱۱

تَيماء

ارث

زياد

بين خيبر و شام

مصادره شد


منبع: وبلاگ من هم شيعه هستم

فاطميه(س)