توجه توجه

توجه! پيامبران نمي‌توانند از خود ارث بگذارند چون ما مي‌گوييم. تازه كجايش را ديده‌ايد! ما مي‌توانيم اجتهاد كنيم و اجازه داريم در اجتهادمان اشتباه كنيم. مثلاً شوهر را مي‌كشيم (با اجتهادمان) و بعد از همسر او هتك حرمت مي‌كنيم(به اجتهاد خودمان) و تازه زناكار هم محسوب نمي‌شويم(با اجتهاد خودمان) ما وهابي‌ها خيلي خوب هستيم و آخرش مي‌رويم توي بهشت، به مرگ خودمان راست مي‌گوييم!

منبع: اسلام تكس