فقط علماي اهل سنت بخوانند(16)


طبري -تاريخ‌نويس خودتان- از واقدي-كه او هم از خودتان است- به اين مضمون مي‌گويد:
ابوبكر در آخرين روزهاي عمرش در حالي‌كه بيمار بود وصيت مي‌گفت و عثمان مي‌نوشت تا جايي كه بيهوش شد و وصيت‌نامه نيمه‌كاره ماند.
عثمان ترسيد كه او ديگر به هوش نيايد، خودش نوشت كه عمربن الخطاب بعد از من خليفه مسلمين است.
وقتي به هوش آمد از عثمان در مورد نوشته‌ها پرسيد، او هم گفت كه چه نوشته است.
ابوبكر با تحسين تاييدش نمود
(تاريخ طبري جلد2 ص618)

حالا سؤال ما اين است:
چطور او مي‌تواند در حال احتضار وصيتي بنويسد و خليفه انتخاب كند اما نبي اكرم صلي الله عليه و آله چنين حقي ندارند؟!
حتماً مي‌دانيد در آخرين روزهاي عمر شريفشان وقتي براي وصيت تقاضاي قلم و دوات كردند، بزرگ شما مانع از اين كار شد تا مبادا...

فطرت