يك سوال تستي

دليل صرف نظر كردن امير مومنان عليه السلام از جنگ در مواجهه با غصب خلافت چه بود.؟

الف) ايجاد دمكراسي از نوع اسلامي و اثبات مردمي بودن دين اسلام

ب) رفاقت با خلفا و تاكيد بر اينكه تفاوتي نميكند چه كسي خليفه باشد.

ü ج) دستور رسول اكرم صلي الله عليه و آله مبني بر عدم مقابله، به شرط عدم ياري مردم

د) بي رغبتي به دنيا و حكومت دنيوي و پرداختن به امور معنوي خود و مردم

بيشتر بدانيم(1)بيشتر بدانيم(2) بيشتر بدانيم(3) بيشتر بدانيم(4)

فطرت