زيارت قبور

زيارت قبور مي تواند با اهداف ذيل صورت پذيرد:
ابراز محبت و عاطفه نسبت به يك فرد، توسل به صالحين، ياد آوري مرگ و دنياي واپسين، طلب رحمت از خداوند براي متوفي ويا درخواست دعا از متوفي(البته درصورتيكه وي از صالحين باشد)
بر خلاف نظر وهابيت، نه تنها زيارت قبور شرك آميز نيست، بلكه داراي اصالت اسلامي مي باشد.
به فرموده قرآن، وقتي ماجراي اصحاب كهف پيش آمد، مسلمين بر روي قبر آنان مسجدي بنا كردند
..... گفتند كه بر مدفن آنان مسجد بسازيم.......
در جايي نوشته بود:
"اگر واقعاً‌ مسجدسازي روي قبر و يا كنار قبر اوليا نشانه ي شرك باشد، چرا موحدان يك چنين پيشنهادي كردند و چرا قرآن بدون آنكه از كار آنها انتقاد كند، آن را نقل مي كند. آيا نقل قرآن، توأم با سكوت، گواه بر جواز آن نيست؟"

بيشتر بدانيم(1)بيشتر بدانيم(2)بيشتر بدانيم(3)بيشتر بدانيم(4)بيشتر بدانيم(5)

زيارت قبور