اگر اهل سنت غدير را قبول نداشتند

اگر اهل سنت غدير را قبول نداشتند يا بهتر بگويم در كتبشان از غدير چيزي نمي‌گفتند يا اصلا آن را رد مي‌كردند چه مي شد؟يا موضع ما چه بود؟ آيا در مقبوليت غدير نزد ما تغييراتي ايجاد مي شد؟

جواب صريح ما اين است كه هيچ! اصلاً ما به اعتبار بيان اهل سنت نبوده است كه غدير را باور كرده‌ايم.و اگر از منابع آن ها نقلي مي كنيم براي خودشان است نه خودمان...

توجه داشته باشيد ما حتي براي استحكام بخشيدن به عقيده خودمان هم از منابع آن ها چيزي نقل نمي‌كنيم.بلكه براي باورداشت و تذكر به خودشان است كه سراغ منابعشان مي‌رويم.

بنابراين اگر آن ها در كتابهايشان نقل و بحثي در مورد غدير نمي‌داشتند اصلاً براي ما مهم نبود. كما اين كه اصلاً براي ما مهم نيست كه با تمام اين منابع مي‌خواهند غدير را باور كنند يا نكنند.

فقط همين!

به نقل از وبلاگ:"من هم شيعه هستم"