اگر قرار بود جانشين نبي به شورا انتخاب شود:

اول. اين كار در مورد ديگر انبياء و جانشينانشان از سوي خداوند توصيه مي شد.
دوم. نه فقط امر جانشين كه احكام هم بايد به شور گذاشته مي‌شد.
سوم. ديگر خدا در قرآن امر به اطاعت از افراد خاص نمي كرد.
چهارم. لزومي نداشت پيامبر صلي الله عليه و آله در منطقه غدير مردم را 3 روز متوقف كنند.
پنجم. مبحث پيشواي بد و پيشواي خوب در قرآن مطرح نمي شد چون در شور و شورا احتمال انتخاب افراد شرور هست و از خداوند بعيد است چنين احتمالي را نديده باشد. و يا اين‌كه به خاطر اين احتمال پيروان پيشواي بد را وعده‌ي عذاب دهد.

ششم. ابوبكر كه خود با (مثلاً) شورا روي كار آمد، انتخاب نفر بعد را به شورا مي‌سپرد نه آن‌كه خودش اقدام كند و جانشين انتخاب كند.

هفتم. و خيلي چيزهاي ديگر

فطرت