توصيفي كوتاه، از كج راهه اي بزرگ

اگر بخواهي وهابيت، يا سلفي گري يا طالبان را در چند جمله توصيف كني چه ميگويي؟

ايجاد جو رعب و وحشت و تفرقه در ميان مسلمانان بد نام كردن اسلام مخالفت با توسل، شفاعت و ديگر اصولي كه در قرآن بر آن تاكيد شده است. مخالفت با خضوع و خشوع در برابر مومنين و صالحين دشمني با اهل بيت رسول خدا صلي الله عليه و آله مخالفت سرسختانه با زيارت قبور صالحين ......

بيشتر بدانيم(1)بيشتر بدانيم(2)بيشتر بدانيم(3)بيشتر بدانيم(4)بيشتر بدانيم(5)

وهابيت