تفاوت خليفه پيامبر با پيامبر صلي الله عليه و آله

در دوران خلفا، به جاي آن كه براي نشر دين اسلام از منطق و دانش بهره برده شود، از قدرت نظامي و لشكركشي استفاده مي شد و ابتدا كشورهاي همسايه و سپس مناطق دوردست به دست مسلمانان فتح شد. اين در حالي بود كه پيامبر اكرم صلي الله عليه وآله وسلم به نوشتن نامه به قدرت هاي بزرگ زمان شان پرداختند و رويكردي منطقي و نرم براي رساندن كلام خدا به گوش جهانيان را پيشه ساختند. آيا ميان رفتار رسول خدا عليه وآله السلام با خلفا مشابهتي مي بينيد؟ آيا با تاريخي سرشار از حمله و خون ريزي براي گسترش مرزهاي اسلامي، مي توان انتظار داشت كه مردم عادي دنيا، نگاه واقع بينانه اي نسبت به اسلام و تعاليم آن داشته باشند؟

كليك جهت اطلاعات تكميلي

خلاصه اي از متون سيد حيدر حسيني