واقعاً شما از علماي اهل سنت ايد كه در حال خواندن اين متن هستيد؟

فقط علماي اهل سنت بخوانند(11)
پاسخ ما را به روز قيامت مؤكول كنيد

تمام زمين هاي بني نضير كه در زمان پيامبر بدون جنگ بدست آمده بود فيء محسوب مي شد و بدين ترتيب ملك خاص رسول خدا بود.(1)
رسول خدا قسمت زيادي از زمين هاي بني نضير [و نه همه ي آن ها]را به صلاحديد خويش به مهاجرين اعطا فرمودند؛ زيرا تا سال سوم هجرت – زمان ماجراي بني نضير– مهاجرين به جهت ضعف مالي در خانه هاي انصار زندگي مي كردند.
پس از رحلت رسول خدا زمين هايي از بني نضير كه آن حضرت آن ها را به كسي اعطا نكرده بودند. از طريق ارث به تنها فرزندشان فاطمه سلام الله عليها مي رسيد.(2)
ابوبكر اين قسمت از زمين ها را كه مختص به حضرت صديقه سلام الله عليها بود غاصبانه تصرف كرد و باقي زمين هاي بني نضير را كه در اختيار ديگران بود به حال خودش رها نمود.
1. تاريخ ابن كثير، ج4، ص203 و انساب الاشراف، ج 1، ص 339
2. وفاء الوفاء، ج 3، ص 998

فطرت