فقط علماي اهل سنت بخوانند(7)
پاسخ ما را به روز قيامت مؤكول كنيد

اثبات كن خانه از آن توست
وقتي كسي ملكي دارد و مدت هاست كه بر آن تسلط دارد نيازي به اثبات مالكيت ندارد. بلكه اگر ديگري بيايد و مدعي شود اين ملك از آن من است او بايد شاهد بياورد(البينة علي المدعي)/ نقطه سر خط

قاَلت فاطِمَةُ إِنَّ رسول الله نَحَلَنيها،فَقالَ أبوبكرٍ أُرِيد ُلِذلك شُهُوداً، وَ لها قِصَّةٌ. (مجمع البلدان ج4 ص 238)
اگر نمي خواهي قسمت اول را معني كني آنرا حذف كن
فاطمه سلام الله عليها فرمود: رسول خدا فدك را به من واگذار كرده است پس آن را به من باز گردان، بر اين مطلب علي عليه السلام شهادت داد. ابوبكر شاهد ديگري طلبيد و ام ايمن بر اين ادعا صحه گذاشت
پس ابوبكر گفت:اي دختر رسول خدا! ميداني كه در شهادت بايد دو مرد حضور داشته باشند.يا يك مرد و دوزن! و اينك تو شاهدانت يك مرد و يك زن هستند،پس شهادت ايشان پذيرفته نيست.(شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد، ج16،ص220، 219)
------------------------------------------------------------
سخن ما:
شهادت لازم نبود.مدت ها بود كه حضرت زهرا سلام الله عليها مالك آن زمين بودند. اگر اين گونه است پس خليفه مي بايست به صاحبان تمام زمين ها بگويد كه شاهد بياورند و ثابت كنند ملك از آن آنان است. كسي بايد شاهد بياورد كه ادعايي بر خلاف امور جاري و ثابت شده دارد!

فطرت