صحابه در بيان علامه طباطبايي

مرحوم علامه طباطبايي مي فرمايد: (اگر خداوند متعال صحابه را در آيه هاي قرآن مدح كرده و از آنان اظهار رضايت كرده است، به جهت انقياد و اطاعت آنها از خداوند در احكام و تعاليم شريعت و كارهاي نيكي است كه در گذشته انجام داده اند، اما اين رضايت را نمي توان به آينده زندگاني و اعمال آنان سرايت دارد؛ به اين معنا كه هر چه مي خواهند انجام دهند –هرچند خلاف باشد –خدا از آنان راضي است.

(كتاب"نقدي بر نظريه عدالت و مرجعيت ديني صحابه"ص41 به نقل از مقالات تأسيسيه،ص 227)

فطرت