وسايل مورد نياز جهت زندگي

1)آب؛ فراموش نكنيد كه آب مايه ي حيات است.
2)اكسيژن
3)قطعاً به غذا نياز داريد.
...
56)شما به ياوراني نياز داريد تا در امور روزمره به شما كمك كنند، البته ديگران هم به كمك شما نياز دارند.
...
همه چيز در عالم ماده خلاصه نمي شود چرا كه در عالم غيب هم به اسباب و واسطه نياز داريد.
شما به گروهي نياز داريد تا امور شما را تقسيم كنند.

فَالْمُقَسِّماتِ أَمْراً(الذاريات4)
آنان كه امور را تقسيم مي كنند

شما به پشتيبانان و نگهباناني هم نياز داريد.

لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّه‏ (الرعد 11)
براي او(انسان)، مأموراني است كه پي در پي، از پيش رو، و از پشت سرش او را از امر خدا [حوادث غير حتمي‏] حفظ مي‏كنند.

نتيجه گيري عمومي:
هم در نظام ماده و هم در نظام غيب فيوضات الهي به وسيله ي واسطه ها به انسان اعطا مي شوند.
نتيجه گيري اخلاقي:
به توسل كنندگان به ارواح(كه در عالم معنا، زنده تر از ما زندگان عالم ماده هستند) خرده نگيريد!

فطرت