كودتاي 28 مرداد

تهران سال 1332... درگيري... حضور چماق داران... خون ريزي... ارعاب... همه چيز تغيير كرد... تا ديروز اوضاع به نحو ديگري بود... شعبان بي مخ...
مرداد تاريخي... كودتا
***
مدينه سال يازدهم هجري...بحث فراموشي نبود. ضعف حافظه و يا آلزايمر هم نبود. تهديد بود. زورگويي بود. كودتا بود. قوم بني اسلم كه در جامعه ي آن روز بي تمدن شناخته مي شد، در شهر وارد شدند. كسي از بازوان قدرتمند آن ها نمي توانست فرار كند. كافي بود به آن ها مي گفتي فلاني با ابوبكر بيعت نكرده است. آن قدر نوازشش مي كردند كه مجبور شود غدير را فراموش كند و با خليفه ي جديد بيعت كند.

اين بود دليل دوم فراموشي غدير

دليل اول(كليك)

فطرت