جمعيت اهل سنت بيشتر است پس...

يك آقايي مي گفت: چون جمعيت اهل سنت بيشتر است پس آنان هستند كه به حق اند نه ما كه در اقليتيم.
كسي نبود به او بگويد:
بيشتر مردم اين شهر به قوانين راهنمايي رانندگي توجه نمي كنند پس حتماً آن ها به حق هستند!....
و بيشتر مردم بني اسراييل پيامبرانشان را آزردند پس با اين قانون شما آنان به حق بوده اند و نه پيامبرانشان.
و بيشتر...

و باز كسي نبود براي او اين آيه را تلاوت كند:

ً وَ قَليلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُور
ولي عده كمي از بندگان من شكرگزارند!
سباء13

فطرت