دليل اول فراموشي غدير

چرا مردم صدر اسلام در كمتر از دو ماه و اندي غدير را فراموش كردند؟

نكته اين است كه فراموش نكردند بلكه فراموشانده شدند!
در نظام قبيله اي آن روزگار اگر رييس قبيله چيزي مي گفت ديگران هم از ترس بي خانمان شدن و طرد از قبيله همان را مي گفتند. حال فرض كنيد رييس قبيله تهديد و يا تطميع شود. ديگر چه نياز است كه ديگران چيزي را به ياد بياورند و يا اين كه از ياد ببرند. كافي است كه حافظه ي رييس قبيله كمي كند باشد!

فطرت-غدير 1431