امام زمان(عج) در تورات

در مزمورِ سي و هفتم از مزامير داوود(1) چنين آمده:
«به سبب شريران، خويش را مشوّش مساز و بر فتنه انگيزان حسد مبر، زيرا كه مثل علف به زودي بريده مي شوند و مثل علف سبز پژمرده خواهند شد. بر خداوند توكل نما و نيكويي بكن... خود رامشوّش مساز كه البته باعث گناه خواهد شد. زيرا كه شريران منقطع خواهند شد و اما منتظران خداوند وارث زمين خواهند بود. هان بعد از اندك زماني شرير نخواهد بود. و اما حليمان وارثان زمين خواهند شد و از فراواني سلامتي متلذّذ خواهند گرديد... شريران شمشيرها را برهنه كرده و كمان راكشيده اند تا مسكين و فقير را بيندازند و راست رُُُوان را مقتول سازند. شمشير ايشان به دل خود ايشان فرو خواهد رفت و كمانهاي ايشان شكسته خواهد شد... و اما صالحان را خداوند تأييد مي كند. خداوند روزهاي كاملان را مي داند و ميراث ايشان خواهد بود تا ابدالاباد... صالحان وارث زمين خواهند بود و در آن تا به ابد سكونت خواهند نمود...منتظر خداوند باش و طريق او را نگاه دار تا تو را به وراثت زمين برافرازد... و نجات صالحان از خداوند است و در وقت تنگي، او قلعه ي ايشان خواهد بود. و خداوند ايشان را اعانت كرده نجات خواهد داد، ايشان را از شريران خلاص كرده خواهد رهانيد، زيرا بر او توكل دارند.»
***
1)منظور از مزامير داوود، سرودهايي است كه در عهد عتيق مندرج است و به حضرت داوود نسبت داده مي شود.