در دلاوري خليفه ي مسلمين!!!

در كتب سيره و تاريخ هنگامي كه از سبب اسلام آوردن عمر سخن به ميان مي آيد، داستاني نقل شده است كه در لابه لاي آن روحيه تند وي كاملا روشن است.
هنگامي كه او از اسلام آوردن خواهرش فاطمه و دامادش سعيد بن زيد مطّلع گشت، به منزل آنان آمد. آنها كه نوشته هايي از قرآن را قرايت مي كردند، با ديدن وي، آن را مخفي مي كنند. به آنها مي گويد: من شنيدم كه شما پيرو دين محمد[صلي الله عليه و آله] شده ايد. سپس به سوي دامادش سعيد حمله مي آورد. خواهرش فاطمه به دفاع بر مي خيزد و عمر چنان او را مي زند كه بدنش را مجروح و خون از آن سرازير مي شود (فقامت فاطمة لتكفّه عنه فضربها فشجّها...) و پس از آن پشيمان مي شود و آنگاه با ديدن آيات قرآن، اسلام مي آورد.(1)
1. انساب الاشراف، ج 10، ص 287-288; ر.ك: البداية والنهاية، ج 3، ص 80; تاريخ ابن خلدون، ج 2، ص 414; سيره ابن هشام، ج 1، ص 344; كامل ابن اثير، ج 2، ص 85; كنزالعمّال، ج 12، ص 607.

شيعه نيوز