شيخ صدوق ازديدگاه دانشمندان شيعه

شيخ الطايفه محمد بن حسن طوسي متوفي سال 460 ه. كه با يك واسطه شاگرد شيخ صدوق بوده است از وي بدين گونه ياد مي كند:
"ابو جعفر محمد بن علي بن حسين بن موسي بن بابويه قمي، دانشمندي جليل القدر، بزرگوار، حافظ احاديث، صاحب نظر در رجال و ناقد اخبار بوده، در ميان علما و دانشمندان قم در حفظ و كثرت علم مانند او ديده نشده است، نزديك به سيصد كتاب داشته و فهرست كتابهاي او معروف است. - دانشمند عاليقدر رجالي ابوالعباس نجاشي متوفي سال 450 كه رجال خود را بعد از فهرست شيخ طوسي نوشته است، مي نويسد:"
ابوجعفر محمد بن علي بن حسين بن موسي بن بابويه قمي، ساكن ري، شيخ و فقيه ما، و چهره درخشان طايفه در خراسان بود،در سال 355 ه وارد بغداد شد و در زماني كه جوان بود مشايخِ طايفه از وي استماع حديث مي كردند، او صاحب كتاب هاي بسياري است. - نابغه بزرگ و فقيه سنت شكن مشهور محمد بن ادريس حلي، متوفي سال 598 در كتاب گرانقدرش"سراير"مي نويسد:
"دانشمند موثق بزرگوار، متخصص اخبار، ناقد آثار، عالم به رجال، حافظ بزرگ حديث بود، او استاد پيشواي ماشيخ مفيد محمد بن محمد بن نعمان است."- ابن شهر آشوب او را"مبارز قمي ها ناميده"و علامه حلي از وي مانند نجاشي از او نام برده است. و ابن داود او را"شيخ الطايفه و فقيه و چهره درخشان شيعه در خراسان دانسته و تلفيقي از سخن شيخ و نجاشي را آورده است."
از ميان فقهاي بزرگ متاخر فقط به ذكر گفتار علامه بحر العلوم اكتفا مي كنيم كه مي نويسد:
"ابوجعفر محمد بن علي بن حسين بن موسي بن بابويه قمي، پيشوايي از پيشوايان شيعه، وستوني از استوانه هاي شريعت است، او رييس محدثين، و در آنچه از ايمه صادقين عليهم السلام روايت كرده صدوق و راستگوست. وي با دعاي امام زمان عليه السلام متولد شد، و از اين راه به فضيلت و افتخاري بزرگ نايل گشت. در توقيع مقدس آمده بود كه او فقيه، نيك سرشت، پربركت و از جانب خداوند سودبخش خواهد بود. از اين رو بركت وجود او شامل حال تمام خلايق شد و خاص و عام از وي منتفع گشتند، و آثار و تأليفاتش درگذشتِ روزگار باقي ماند، و عموم فقهاي شيعه از فقه و حديثش نفع بردند."

سايت فطرت