علي (ع) باب رسول خدا (ص)

ابن‏عباس گويد: به زودي آشوبي رخ مي‏دهد، هر يك از شما آن را دريافت بر او باد كه به يك خصلت از كتاب خدا بچسبد و دست از دامن علي عليه السلام برندارد،

زيرا از رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم شنيدم كه (با اشاره به علي) مي‏فرمود:

اين نخستين كسي است كه به من ايمان آورده، و نخستين كسي است كه (در قيامت) با من دست خواهد داد،

او فاروق اين امت است كه ميان حق و باطل فرق مي‏نهد، او رييس مؤمنان است و مال رييس ظالمان،

اوست صدّيق اكبر، او باب من است كه از راه او به من وارد شوند، و او پس از من جانشين من است.

(كفاية الطالب، باب 44، ص 187.)

سايت فطرت