سلامي متفاوت به محضر حضرت‌علي(عليه السلام)

سلام بر كفش هاي كهنه ات كه مايه كرامت شيعه اند.
سلام بر عباي پر وصله ات كه سبب شرافت شيعه اند.
سلام بر دست هاي پينه بسته ات كه بوسه گاه ملايك مقرّب خداست......
سلام بر بازوان تنومند ت وقتي خيبر را از جاي بركندي.
سلام بر تو وقتي كه در حلقه كوچك دستان كودكي يتيم جاي مي گرفتي!
سلام بر دستان يداللّهي ات وقتي در خندق،"عمر بن عبدود"را به خاك افكندي و بر سينه او نشستي.
سلام بر تو وقتي براي دلخوشي طفلي بي سرپرست،مركب او شدي و او را بر دوش خود نشاندي!
سلام بر تو وقتي در"ليلة المبيت"در بستر محمد(ص) خوابيدي و به استقبال مرگ رفتي و مرگ از ابهت تو گريخت.
سلام بر تو وقتي ريسمان به گردن به مسجدت مي بردند و تو براي رضاي خدا خاموش بودي!
سلام بر تو وقتي از هيبت ذواالفقارت دشمنان دونت برهنه شدند تا در پناه سپر حيا يت حياتشان محفوظ بماند.
سلام بر تو وقتي همسرت را پيش چشمانت سيلي زدند و ذوالفقارت براي حفظ دين محمد(ص) در غلاف بود!
سلام بر تو وقتي در مشرق دستان پيامبر خدا در غدير بوسعت عالم طلوع كردي
سلام بر تو وقتي استخوان در گلو و خار در چشم يك ربع قرن آفتا ب خانه ات بودي!
سلام بر تو وقتي اوّلين گرويده به دين محمد (ص) بودي
سلام بر تو وقتي چشم فتنه را در آوردي در حاليكه هيچ كس ديگري قادر بر آن نبود
سلام بر تو وقتي در كوچه هاي كوفه توشه نان و خرما بر دوش طعام درماندگان را شبانه قسمت مي كردي!
سلام بر تو وقتي داماد رسول خدا شدي
سلام بر تو وقتي نگين انگشتري حضرت خاتم (ص) را شبانه در خاك تيره پوشاندي!
سلام بر تو وقتي كه جهان اسلام در چمبره حكومت عدالت پرورت بود
سلام بر تو و قتي در دادگاه اسلامي كنار مرد مسيحي نشستي و قاضي رأي بر ضد ّ تو داد وتو بي هيچ مقاومتي به حكم او تن در دادي!
سلام بر تو وقتي خزانه دار اموال جهان اسلام بودي
سلام بر تو وقتي كه آهن گداخته در دست برادر نيازمند ت عقيل گذاشتي تا بسوي بيت المال دراز نشود!
سلام بر تو وقتي كه مشعل عدالت را بر افروختي
سلام بر تو وقتي شمع بيت المال را خاموش كردي!
سلام بر آه
سلا بر چاه
سلام بر نان جو
سلام بر نمك
سلام بر فدك........
يا مجمع الاضداد
سلام بر تو روزي كه در كعبه، زاده شدي و روزي كه در محراب، زندگي فاني را وداع گفتي و روزي كه"قسيم النّار والجنة"خواهي بود.

از مكه نسيمي به سماوات وزيده است
از كعبه خمي مي به خرابات رسيده است
مقصود دعا روح مناجات رسيده است
از عرش خدا عين عبارات رسيده است
جز دست علي كيست نگهدار ضعيفان؟

نويسنده:دكتر مخبر دزفوليسايت تابناك