كينه هاي ابن جبرين وهابي

سؤالي كه در درس العدة في شرح العمدة در تاريخ 23/8/1421 از ابن جبرين پرسيده شده است:
سؤال: من كارمند يكي از دستگاههاي دولتي هستم در بخشي كه من كار مي كنم حدود پنج نفر از شيعيان وجود دارند، چگونه با آنها برخورد كنم با توجه به اينكه من سرپرست آنان هستم؟ از جمله صفات آنان ابراز دوستي با اشخاص و مبادرت به سلام و... مي باشد.
حضرت شيخ! من نياز به راهنمايي در اين مسأله دارم كه چگونه با آنان رفتار كنم، خصوصاً در مناسبت ها و اعياد و سفر، آيا واجب است كه با آنها مباحثه كنم و آنها را دعوت نمايم، با وجود تجربه اي كه دوستانم داشته اند و به هيچ نتيجه مثبتي دست نيافته اند، به من و امثال من كه ارتباط مستقيمي با اين اشخاص داريم در اين موضوع كمك نماييد.
جواب: ابتلاء به آنان در ادارات و مدارس و دانشگاههاي دولتي بسيار زياد است، در اين حال بايد ببينيم كه اگر اكثريت با اهل سنت باشد، بايد آنها را خوار و ذليل نمود و اهانت نمود و عرصه را بر آنان تنگ كرد! امّا چگونگي رفتار با آنان اينگونه بايد باشد كه بايد انسان با شدّت تمام با آنها برخورد نمايد و با تنفر و بغض و تحقير و كينه با آنان روبرو شود و آغاز سلام به آنان ننمايد و بر ايشان از جا بلند نشود و با آنان دست ندهد، ولي اگر آغاز به سلام كردند، همانند آنان جواب دهد.

ترجمه: سلام شيعه

سايت سلام شيعه