سعد بن طريف از امام محمد باقر عليه السّلام و آن حضرت از رسول خدا صلّي اللَّه عليه و آله و سلّم روايت كرده است كه فرمود:

هر كس در يك شب ده آيه از قرآن را بخواند در شمار غافلان درنيايد
و اگر پنجاه آيه آن را بخواند در گروه ذاكران به حساب آيد
و اگر صد آيه بخواند از زمره عابدان (يا نمازگزاران) محسوب گردد
و اگر دويست آيه را تلاوت كند از گروه خداترسان باشد
و اگر سيصد آيه را بخواند در رديف رستگاران قرار گيرد
و اگر پانصد آيه را تلاوت كند از جمله مجتهدان محسوب مي‏ شود
و اگر هزار آيه بخواند ثواب انفاق پانصد هزار مثقال طلا (قنطار) كه هر مثقالي معادل بيست و چهار قيراط و هر قيراطي- كه كوچكترين آن به اندازه كوه احد و بزرگترين آن به مقدار آنچه ما بين زمين و آسمان است- در نامه اعمال او ثبت مي‏ گردد.

پاداش نيكيها و كيفر گناهان / ترجمه ثواب الأعمال ص: ۲۶۹.

منبع: خيبر انلاين
شيعه نيوز