افشاي تسلّط رسانه اي و اقتصادي وهابيت بر منابع جهان اسلام

اشاره:
به گزارش فعالان فضاي مجازي جلسه فرهنگي مذهبي ياران منتظر(عج) به نقل از ماهنامه موعود، امروزه وهابيت به عنوان يك فرقه ي ضالّه، به گونهاي دست به تخريب اسلام ناب محمدي(ص) زده است كه سراسر دنيا با توجه به اعمال و رفتار اين گروه افراطي دين اسلام را به عنوان ديني خشك و خشن كه هيچگونه انعطاف و مهرباني در آن وجود ندارد تلقي ميكنند. از اين جهت بر تمامي مسمانان جهان است تا با جدا نمودن صفوف خود از اين گروه ضاله، ماهيت آن را در جهان افشا نمايند تا بر همگان واضح و روشن شود كه وهابيت وصله ي ناهمگوني است كه هرگز به جهان اسلام نخواهد چسبيد. با اين روي كرد، حضور حجت الاسلام والمسلمين عباس جعفري (دانش آموخته ي حوزه ي علميه ي قم و كارشناس مسايل وهابيت) رسيده و گفت و گويي را با ايشان ترتيب داديم كه از نظر شما خوانندگان محترم ميگذرد.

خصوصيات و ويژگيھاي فرقه ي وھابيت در زمان حاضر چيست؟

البته وھّابيت در زمان حاضر، ديگر آن وھّابيت خشن در دھه ھاي نخستين قرن بيستم ميلادي نيست كه در راه استقرار حاكميت خود، با كمك اربابان قدرتمند خود مانند انگلستان ھرگونه صداي مخالف مانند آلرشيد در كويت كھ مورد حمايت عثمانيان بود و شرفاي مكّھ را سركوب نمود، بلكھ وھّابيت كنوني بھ حاكميتي بھ ظاھر مھربان با مردم و متمايل بھ دسترسي بھ آخرين پيشرفتھاي علمي و صنعتي جھان و مظاھر نوين تمدن و رفاه تبديل شده است.

با اوصافي كھ فرموديد بھ نظر ميرسد وھابيت بايد منابع مالي قابل توجھي در اختيار داشتھ باشد؟

كاملاً درست است، البتھ اين منابع ھمھ از قدرت نفت و ثروت فراوان كشورعربستان است كھ بھ اعتراف كشورھاي صنعتي دنيا، وھابيت بر بيشترين و بزرگترين مخزن ھاي نفت جھان تسلط دارد...

بيشترين تجمع وھابيھا در عربستان سعودي است و بھ نظر ميرسد سرنوشت مردم و كشور عربستان بھ نوعي با اين فرقھ گره خورده باشد. شما اين مطلب را تأييد ميكنيد؟

بلھ،امروزه ھمانطور كھ فرموديد منافع بخش عمدهاي از مردم عربستان با خاندان سعودي گره خورده است.از اين رو حفظ آل سعود و تسلّط آنان بر امور كشور و شؤون مملكتي با ھر قيمت، در درجھ اولِ اھميت قرار گرفتھ است. جمعيت خاندان آل سعود كھ بيش از چھار ھزار نفر ميباشند عمده مشاغل و پستھاي كليدي را در سراسر كشور وسيع و پھناورعربستان در دست دارند. از طرف ديگر در مركزيت وھابيھا عربستان، پادشاه يا ھمان مَلِك، حاكم مطلق است و ھيچ كس حق عزل او را ندارد و تاكنون كھ بيش از ھفتاد سال از تأسيس حكومت آل سعود ميگذرد، ھيچگونھ قانوني كھ در برابر اراده پادشاه قرار داشتھ باشد،وضع نشده است.

وهابيت كنوني به حاكميتي به ظاهر مهربان با مردم و متمايل به دسترسي به آخرين پيشرفتهاي علمي و صنعتي جهان و مظاهر نوين تمدن و رفاه تبديل شده است.

مذھب رسمي كشور عربستان چھ مذھبي است؟

مذھب رسمي كشور عربستان، سنّي حنبلي است كھ بر اساس تعاليم محمدبن عبدالوھّاب اداره ميشود و فقط يك اقليّتي پانزده درصدي در منطقھ شرقي، قطيف، احساء، دمام و ظھران شيعھ ميباشند و خاندان محمدبن عبدالوھّاب كھ معروف شده اند، پستھاي مھم فتوا، ارشاد، تبليغات، آموزش مذھبِ وھّابيت و مانند آن را در دست دارند.

« آل الشيخ » بھ محمدبن عبدالوھاب چگونھ توانست ريشھ ھاي حكومت وھابيھا را در عربستان شكل دھد؟

قبل از آنكھ بھ سؤال شما پاسخ دھم لازم است اشاره كوتاھي بھ زندگي محمدبن عبدالوھّاب داشتھ باشم. محمدبن عبدالوھّاب نجدي تميمي در سال ١١١٥ ھجري در عُيينھ (يكي از مناطق نجد در جزيرة العرب) بھ دنيا آمد. او مدتھا زير نظر پدر، برادر و استادان خود علوم حديث، تفسير قرآن و تاريخ (بھ ويژه آثار ابن تيميھ) را فرا گرفت تا اينكھ پدرش در سال ١١٥٣ ھجري از دنيا رفت. او مسافرتھاي متعددي انجام داد و سرانجام در سال ١١٦٠ ھجري شد و با محمدبن سعود، حاكم منطقھ آشنا و آراء و پندارھاي خود مبني بر دعوت بھ توحيد خالص و » درعيھ » رھسپار سلفي گري را مطرح و او را مجذوب خود كرد و پيمان محكمي با ھم امضا نمودند.

آيا متن پيمان نامھ موجود مي باشد؟

بلھ، بر اساس اين پيمان تقسيم كاري صورت گرفت، يعني سمت سازماندھي و رھبري نيروھا و نصب والي و حاكم براي مناطق بھ عھده محمدبن سعود و سِمَت فتوا دادن، قضاوت و نصب قاضي براي مناطق و اجراي حدود، تعزيرات و جمع و نظارت بر توزيع بيت المال بر عھده محمد بن عبدالوھّاب گذاشتھ شد. در سايھ اين پيمان و اتحاد بين محمد بن عبدالوھّاب بھ عنوان امام الدين(العقيدة) و محمدبن سعود بھ عنوان امام السيف (الجيش) با ھدف گسترش توحيد و مبارزه با بدعتھا، حملھ بھ مردم روستاھا و شھرھا آغاز شد و قريب شصت سال اين وحدت و ھمكاري ادامھ پيدا كرد.

در طول اين شصت سال محمدبن عبدالوھاب چھ برنامھ ھايي را دنبال ميكرد؟ بھ زمان مرگ محمدبن عبدالوھاب ھم اشاره بفرماييد؟

در طول اين مدت، محمدبن عبدالوھّاب با تمسّك بھ ظواھر بعضي از آيات و احاديث، تمامي مخالفان خود را كافر و مشرك خطاب ميكرد و فتواي قتل آنان و مصادره اموالشان را صادر مينمود. او پس از تأليف كتابھاي متعدد و تربيت شاگردان و طرفداران زياد در سال ١٢٠٦ ھ. درگذشت و در درعيھ بھ خاك سپرده شد.

آيا مباني فكري محمدبن عبدالوھاب و توجيھات او براي كافر قلمداد نمودن مخالفان خود ھمين توجيھاتي است كھ وھابيھا براي مرتد نمودن ديگران بھ كار مي بندند؟

بھ نكتھ خوبي اشاره كرديد. من در اينجا براي شما بھ عمده ترين مباني فكري محمدبن عبدالوھاب اشاره ميكنم تا ھمانطور كھ شما ھم فرموديد معلوم شود دستاويز وھابيھا براي مشرك خواندن ديگران ھمان مباني فكري محمد بن برايت جستن « لاالھ الاالله » عبدالوھاب است.يكي از اين موارد بحث توحيد است كھ محمدبن عبدالوھاب معتقد است معناي از ھر معبودي غير از الله و اخلاص كامل بھ خداي يگانھ است و ھركسي كھ بھ غير خداوند متوسل شود مشرك ميباشد، ھم ميگويد درخواست شفاعت از پيامبر و اولياي الھي « شفاعت » چون از غير خدا طلب كمك و ياري كرده است. در بحث معتقد است ساختن بنا روي قبر و نذر و نياز و مانند آن شرك و بدعت است. « قبور » جايز نيست و بدعت است. يا در بحث ھم ميگويد ھركسي كھ دعوت بھ توحيد خالص را نپذيرد و با آن مخالفت كند، مال او حلال و « جنگ و جھاد » در باب خونش ھدر است.(چنان كھ قبلا ھم گفتم محمد بن عبد الوھاب بيشتر اين افكار و عقايد را از آثار و كتابھاي ابن تيميھ
آموختھ بود). جنگھاي حكّام آلسعود و وھّابيان در حملھ بھ مكّھ، مدينھ، عراق(نجف و كربلا)، يمن و سوريھ بر اين اساس بوده است. البتھ علما و دانشمندان شيعھ پاسخھاي مناسبي بھ ادعاھاي وھّابيان دادهاند.

آيا در حال حاضر نقاطي از عربستان ھم ھستند كھ از برنامھ ھاي مذھبي آل سعود تبعيت نكرده باشند. منظورم اين است كھ آيا وھابيھا بر تمام نقاط عربستان سيطره دارند؟

ببينيد پس از آغاز و استمرار دعوت وھّابيان و استقرار حاكميت آل سعود، بيشتر سرزمينھاي مردم مسلمان جزيرة العرب مانند شھرھاي مكّھ، مدينھ، طايف، دمام، نجران، بريده، الكبار، ھفوف، جدّه، تبوك، رياض، قطيف، الأحساء و مناطق ديگر بھ تصرف و اشغال حاكمان سعودي در آمد و بھ اجبار آيين وھّابيان رسميت يافت، ولي تعدادي از مسلمانان مناطق شرقي مانند قطيف، احساء، عسير و نجران كھ قبلاً شيعھ اثنا عشري بودند، تسليم نشدند و ھنوز ھم مراسم ديني و مذھبي را طبق اعتقاد خود (شيعھ)عمل ميكنند.

وھابيھا از چھ شيوه ھايي براي گسترش شعاير مذھبي خود استفاده ميكنند؟

وھابيھا نسبت بھ آيينھا و شعاير مذھبي سختگيري زيادي دارند و با تعمير و ساختن قبور پيامبران، زيارت قبور اموات،
توسل بھ اولياي الھي، نذر براي مردگان، طلب شفاعت و بزرگداشت آنھا بھ طور جدّي برخورد ميكنند. تمامي كتابھا،
مجلات و سخنراني خطيبان در مساجد، بھ ويژه مسجدالحرام و مسجدالنبي(ص) كھ چاپ و منتشر ميشود، درباره مباحث
توحيد و شرك، بدعت و نھي مردم در استفاده از دعا و توسّل و شفاعت ميباشد.
تفرقه در دنياي اسلام، خواست استكبار جهاني به سركردگي امريكا است و در اثر همين اختلاف،
دشمنان اسلام و مسلمانان بيشترين بهرهبرداري را از ذخاير مادي و معنوي كشورهاي اسلامي و از سلطه و
نفوذ بر مناطق مسلماننشينكردهاند.
بھ نظر ميرسد اوج گسترش شعاير مذھبي وھابيت در موسم فريضھ حج انجام ميگيريد؟
كاملاً درست است. بھ دليل اھميتي كھ مسألھ حج در بين مسلمانان جھان دارد و ھمھ سالھ ميليونھا زن و مرد مسلمانِ
عاشق حضور در مراسم عبادي سياسي حج و زيارت قبر مقدّس پيامبرگرامي(ص) و صحابھ ايشان و بازديد از
تشكيل دادهاند كھ وظيفھ « حج » مكانھاي تاريخي عازم عربستان ميشوند، حاكمان سعودي وزارت خانھ مستقلي بھ نام
اساسي و مھم آن رسيدگي بھ مسايل حج و حجّاج ميباشد.
تمامي علما و دانشمندان وھّابي، بايد آمادگي كامل در جھت برگزاري مراسم را داشتھ باشند و احكام و سؤالات شرعي
حاجيان را طبق مذھب وھّابيت پاسخ گويند. البتھ اداره ي حرمين شريفين يعني مكّھ و مدينھ از وظايف عمده وزارت حج و
شؤونات اسلامي است. اين وزارت خانھ بھ طور منظّم كتابھا و مجلاتي براي معرفي مكانھاي تاريخي و اعمال مذھبي
مسلمانان طبق مذھب وھّابيت چاپ، منتشر و توزيع ميكند.
غير از اداره ي حرمين شريفين چھ نھادھاي ديگري زير نظر وزارت خانھ حج قرار دارد؟
مؤسسات و نھادھاي متعددي مانند: مجلس شوراي الدعوة و الارشاد، المجلس الاعلي و الشؤون الاسلامية، رياسة شؤون
الحرم المكّي والحرم المدني، دور الحج في نشرة الدعوة، ھيية الأمر بالمعروف و النھي عن المنكر، و چندين مجموعھ
ديگر از مجموعھھايي ھستند كھ زير نظر وزارت حج فعاليت ميكنند و ھر كدام بھ سھم خود با برپايي جلسات، سخنرانيھا
در داخل و خارج كشور، تأليف كتاب و چاپ نشريات و توزيع و اھداي آنان بھ ويژه در ايام حج يعني ماهھاي ذي القعده و
ذي الحجھ، بھ وظايف خود عمل ميكنند.
قطعاً وھابيھا در عربستان براي نھادينھ كردن مباني فكري خود مراكز علمي متعددي را تأسيس كردهاند. آيا از دانشگاهھا
و مراكز علمي آنھا آمار دقيقي در دست داريم؟
٥
بلھ، آمار بھ خوبي نشانگر گستره فعاليتھاي علمي وھابيھا است كھ من در اينجا نگاه آمار كوتاھي از اين مراكز علمي
است كھ در مكھ واقع شده است. اين « جامعة امالقري » را بھ خوانندگان عزيز ارايھ خواھم داد. يكي از اين مراكز علمي
دانشگاه در سال ١٣٦٩ ھجري ابتدا بھ صورت كلية الشريعة تأسيس و در سال ١٤٠١ ھجري با موافقت مجلس الوزراء
بھ جامة امالقري تغيير نام داد. ھدف از تأسيس اين دانشگاه، آموزش زبان عربي و گسترشفرھنگ اسلامي براي برادران
و خواھران ميباشد و در شھرھاي جدّه و طايف نيز شعبھ دارد. دانشكدهھاي كلية الشريعة، مركز البحوث العلمي، احياء
التراث الاسلامي، مركز البحوث النفسية و التربوية و چندين مركز ديگر از مجموعھھايي ھستند كھ زير نظر اين دانشگاه
فعاليت ميكنند. اين دانشگاه تاكنون كتابھا و مجلات متعددي را چاپ و منتشر كرده است.
يكي ديگر از اين مراكز علمي الجامعة الاسلامية است كھ در مدينة منوّرة فعاليت ميكند.اين دانشگاه ھم در سال ١٣٨٠
ھ براي خدمت بھ جھان اسلام و كمك بھ آموزش و تربيت علما و مبلّغان مذھبي در شھر مدينھ تأسيس شد كھ تاكنون
فعاليتھاي فراواني در زمينھ چاپ و نشر كتاب و مجلھ انجام داده است.از ديگر دانشگاهھا ميتوان از دانشگاه الامام
محمدبنسعود الاسلامية را نام برد كھ در سال ١٣٩٤ ھ با ھدف خدمت بھ جھان اسلام در زمينھ بحث ھاي اسلامي و
گسترش و تبليغ آن در كشورھاي گوناگون تأسيس شد كھ دانشكدهھاي مھم كلية اللغة العربية، كلية اصول الدين، كلية
العلوم الاجتماعية، المعھد العالي للقضاء و مركز البحوث وابستھ بھ آن ھستند كھ كتابھا و مجلّات گوناگوني در زمينھ
اھداف خود چاپ و توزيع نمودهاند.
دانشگاه الملك سعود از ديگر دانشگاهھاي اين كشور است كھ از سال ١٣٩٨ ھ. در زمينھ مباحث تربيتي، اقتصادي،
ادبي، اداري، بيمارستاني و ساير علوم فني مانند زراعت و ھندسھ تأسيس شد و آثار و تأليفات زيادي بھ زبانھاي عربي و
انگيسي منتشر نموده است.دانشگاه جامعة الملك عبدالعزيز ھم از سال ١٤٠٥ ھ. تأسيس و در زمينھ مباحث اقتصادي و
اداري و آداب و علوم انساني و زمين شناسي، ھندسھ و مانند آن فعاليت ميكند. از مھمترين مراكز علمي اين
ميباشد كھ تاكنون ٧ ٢٠ كتاب و ٢٠ نشريھ مھم منتشر نموده و با سازمان « مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي » دانشگاه
كنفرانس اسلامي نيز ھمكاري دارد.
يكي از مھمترين مراكز مذھبي عربستان است؟ « رابطة العالم الاسلامي » ظاھراً مركز
بلھ، اين مركز در سال ١٣٨١ ھجري توسط ملك سعود در مكھ افتتاح شد و تاكنون ٣٨ سال از تأسيس آن ميگذرد و از
پرقدرتترين سازمانھاي مذھبي در عربستان بھ حساب ميآيد.
اين مركز چھ وظيفھ مھمي را بھ عھده دارد؟
وظايف مھم اين مركز، آموزشھاي اسلامي، چاپ و توزيع قرآن و كتب اسلامي، آموزش زبان عربي، كمك مالي بھ
كشورھا و اداره مؤسسات خيريھ در سراسر جھان است، البتھ نھادھايي مانند مجمع فقھ اسلامي، شوراي عالي جھاني
مساجد، مؤتمر(كنفرانس (تربيت اسلامي، جمعيت اسلامي جوانان زير نظر اين مركز قرار دارند.
مذهب رسمي كشور عربستان، سنّي حنبلي است كه بر اساس تعاليم محمدبن عبدالوهاب اداره ميشود و
فقط يك اقليتي پانزده درصدي در منطقه شرقي، قطيف، احساء، دمام و ظهران شيعه ميباشند و خاندان
معروف شدهاند، پستهاي مهم فتوا، ارشاد، تبليغات، آموزش مذهبِ » آلالشيخ » محمدبن عبدالوهاب كه به
وهابيت و مانند آن را در دست دارند.
بنابر اين اين مركز بايد ھزينھھاي زيادي را براي ترويج وھابيت در دنيا كرده باشد؟
٦
كاملاً درست است. اين سازمان طي ١٠ سال گذشتھ نزديك بھ يكميليارد ريال صرف ساختمان و بناھاي اسلامي و ترويج
اسلام سعودي نموده و دولت عربستان مبلغ ٣٥ ميليون ريال بھ سازمانھاي خيريھ، بيمارستانھا و درمانگاهھا در خارج
از كشور، ٢٠ ميليون ريال بھ نشر و حفظ قرآن و ارشاد اسلامي كمك كرده است. ھمچنين بيش از يكھزار مسجد و
صدھا مركز اسلامي در سراسر جھان زير نظر اين سازمان مشغول فعاليت ھستند. علاوه بر اين كمكھاي اين مركز در
كشورھاي ديگر براي احداث ٢ مؤسسھ اسلامي، ١٢٥٩ مسجد، ١٠٦٩ مدرسھ، ٢٠٠ مؤسسھ مذھبي، ١٣٤ دانشگاه،
٤١ درمانگاه، ٧٦ بيمارستان و يك دانشكده جھان عرب در پاريسھزينھ شده است.
مراكز مذھبي وھابيت نبايد بھ ھمين مركز خلاصھ شود؟
بلھ، از ديگر مراكز ميتوان بھ رياسة ادارات البحوث العلمية والافتاء و الدعوة والارشاد(ھيية كبار العلماء)يا ھييھ الأمر
بالمعروف والنھي عن المنكر و الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم نام برد.
عربستان براي نھادينھ كردن تفكر وھابيت تا چھ اندازه از حوزهھاي علميھ و مراكز آموزشديني استفاده ميكند؟
ببينيد در كشور عربستان، چيزي بنام حوزهھاي علميھ، آنگونھ كھ در كشورھاي شيعھنشين مرسوم بوده و ھست، وجود
ندارد. پس از استقرار دولت عربستان سعودي بھ ويژه در مرحلھ سوم آن بھدست ملكعبدالعزيزبنسعود در سال
١٣٥٣ ھجري دولت تلاش زيادي بھ عمل آورد تا غير از مراكز دانشگاھي، مركزيتي بھ عنوان حوزهھاي علمي مانند
حوزهھاي علمي شيعھ و يا مدارسامام خطيب(الجامعات الاسلامية در عثماني و جامع الأزھر در مصر) بھوجود نيايد.
در واقع، حوزهھاي علمي ديني عربستان، شكل دانشگاھي تكامل يافتھ است بھطوري كھ مروج آيين و مذھب رسمي
وھابيت ھم ھستند. ھمچنين از گذشتھھاي دور تاكنون از داخل و خارج عربستان علاقھمندان بھ تحصيل در رشتھھاي ديني
جامعة الملك »،« جامعة ام القري » مانند قرآن، تفسير، حديث، تاريخِ اسلام و فقھ جذب دانشگاهھاي اين كشور مانند
ميشوند. « جامعة الاسلامية في المدينة » و « جامعة الملك عبدالعزيز »،« سعود
براي نمونھ، دانشگاه اسلامي در مدينھ با ٥ دانشكده تخصصي و بخشھاي گوناگون وابستھ بھ آموزش دانشجويان در
شريعت اسلامي، تبليغ و ارشاد، اصول دين، قرآن و حديث، حديث و روايات شريفھ، مطالعات اسلامي، زبان عربي و مانند
آن ميپردازد و فارغ التحصيلان اين مراكز علمي بھ اقامھ نماز جماعت در مساجد و تبليغ مسايل شرعي و ديني در داخل و
خارج عربستان مشغول ميشوند.
آيا در عربستان ميتوان مذھبي بھ غير از وھابيت را تبليغ كرد؟
٧
در كشور عربستان، ھرگونھ فعاليت مذھبي خارج از آيين وھابيت ممنوع است و بھ شدت با آن برخورد ميشود. البتھ در
ميان وھابيان نيز گرايشھاي گوناگون تندرو و افراطي، سنّتگرا، معتدل و ميانھرو وجود دارند.
وھابيت تا چھ اندازه از ابزار رسانھ براي ترويج اھداف خود بھره ميگيرد؟
حكام وھابي آلسعود از تمامي امكاناتي كھ از استخراج بيحد و حساب نفت بھ دست مي آيد، در راه تبليغ حكومت
استبدادي سعودي و آيين منحرف وھابيت استفاده ميكنند.يكي از مھمترين فعاليتھاي مراكز فرھنگي رسانھاي(راديو،
تلويزيون و مطبوعات) تلاش در معرفي نظام حكومتي آلسعود و آيين وھابيت بھ عنوان بھترين تشكيلات اداري و مذھب
مورد علاقھ مردم و ھماھنگ با قرآن و سنّت نبوي است.ھرگونھ تحقيق و پژوھشي كھ ھمگام اين برنامھھا باشد تھيھ و
تنظيم و منتشر ميگردد و ھرگونھ تأليف و تحقيقي كھ موافق با مذاھب ديگر بھ ويژه مذھب تشيع دوازده امامي باشد بھ
عنوان انحراف از دين اسلام و بدعت و كفر معرفي و مردم را از نزديك شدن بھ آن منع ميكنند.
برايت جستن از هر معبودي غير از الله و اخلاص كامل « لااله الاالله » محمدبن عبدالوهاب معتقد است معناي
به خداي يگانه است و هركسي كه به غير خداوند متوسل شود مشرك ميباشد، چون از غير خدا طلب
كمكو ياريكرده است.
فرموديد وھابيت از ھمھ ابزار براي ترويج برنامھھاي خود استفاده ميكند. آيا وھابيت بھ تأسيس كتابخانھھاي مجھز ھم
اقدام كرده است؟
اتفاقاً يكي از برنامھھاي جدي وھابيت تأسيس كتابخانھھاي مھم است كھ من تعدادي از اين كتابخانھھايي را كھ در كشور
در شھر رياض داراي بيش از ١١ ميليون « ملك سعود » عربستان وجود دارد را بھ شما معرفي ميكنم.كتابخانھ دانشگاه
جلد كتاب عربي و فارسي، ٣٠٠٠ نشريھ ادواري، ٨٦٠٠ نشريھ دولتي و منابع كمياب خطي فراوان، كتابخانھ
داراي ٢٠٠٠٠٠ جلد كتاب عربي، انگليسي و مجموعھ زيادي از نسخھھاي خطي كمياب و « ملك عبدالعزيز » عمومي
داراي ٣٣٤٠٠٠ جلد كتاب، نشريھ، « مدينھ منوّره » نشريات ادواري در موضوعات گوناگون، كتابخانھ دانشگاه اسلامي
داراي بيش از ١٧٧٠٠٠٠ جلد « انجمن اداره عمومي » پايان نامھ، اسلايد و ميكرو فيلم در موضوعات گوناگون، كتابخانھ
داراي ٣٧٠٠٠ جلد كتاب بھ زبان « ملك فيصل » كتاب عربي، انگليسي و مجلات دورهاي و نشريات دولتي، كتابخانھ ملي
در حال حاضر، بيش از ٣٠ ھزار مدرك و سند پيرامون تاريخ « ملك فھد » عربي، انگليسي و فرانسھ و كتابخانھ ملي
عربستان و توسعھ كشور سعودي را نگھداري ميكند. اينھا از جملھ كتابخانھھايي ھستند كھ براي حفظ و نگھداري از آثار
وھابيت در عربستان فعاليت دارند.
يكي از مھمترين اقدامھاي وھابيت چاپ و نشر كتب ضدشيعي است، در اين رابطھ ھم توضيحاتي بفرماييد؟
بلھ، بخش مھمي از كتابھاي منتشر شده بھ زبانھاي عربي، انگليسي، فارسي و اردو در چاپخانھھا غير از كتب قديمي
پيشوايان سلفيگري مانند ابنتيميھ، ابنالقيم، ابنكثير و محمدبنعبدالوھّاب، اختصاصبھ ردّ عقايد مذھب شيعھ و دشمني
و ضديت با آن بھويژه پس از انقلاب اسلامي ايران دارد كھ ناشران با دستور حاكمان وھابي با جديّت زيادي آنھا را چاپ و
در داخل عربستان و خارج آن در ميان مسلمانان و غيرمسلمانان(بيشتر بھ صورت اھدايي) توزيع ميكنند كھ از برخي از
كتابھاي ضد شيعھ، كھ در عربستان چاپ و در سراسر دنيا توزيع ميشود، ميتوان بھ كتابھايي مانند:
الشيعة و تحريف القرآن نوشتة محمد مال الله، كلمات في كشف الاباطيل والافترايات نوشتة عبدالفتاح ابوغدّه، كشف
الأسرار وتبرية الأيمة الأطھار نوشتة السيدحسين الموسوي(عثمان الخميس)، الاستاذ في جامعة الملك سعود بالرياض، لله
ثم للتاريخ (عثمان الخميس). اُصول مذھب الشيعة الإمامية الاثني عشرية، عرض و نقد نوشتة الدكتور ناصربنعبدالله
القفاري در ٣ جلد و كتابھاي متعدد ديگر.
٨
عمدهترين مباحثي كھ وھابيت در اين كتابھا بھ آن ميپردازند چيست؟
يكي از مسايل مھمي كھ در بيشتر اين كتابھا بھ چشم ميخورد و نويسندگان وھابي آن را مطرح ميكنند، مسألھ
اختصاصي دانستن تفسير اسلام و سنّت نبوي بھ مركز وحي(حرمين شريفين) و علما و ساكنان آن است و ھرگونھ عقيده و
فكري را كھ خارج از محيط حرمين در سراسر جھان مطرح شود، باطل ميدانند. دانشمندان وھابي خود را متوليان و
مفسران جھان اسلام ميدانند و داعيھ رھبري آن را دارند. آنان با فراخواني متفكران و دانشمندان جھان اسلام و با در
اختيار گذاشتن امكانات(كتابخانھ و بودجھ) در راه اين ھدف تلاش ميكنند.
وھابيت تا چھ اندازه بھ مباني فكري خود مانند ابنتيميھ و محمدبنعبدالوھاب پايبند است؟
پايبند بودن وھابيت تا آن جايي است كھ بخش عمده آثار منتشره آنھا درباره جنبش و دعوت سلفيگري و وھابيگري
مطابق با آثار ابنتيميھ، محمدبنعبدالوھّاب و مبارزه با ھرگونھ نوآوري و مخالفت با افكار پيشوايان سلفي است كھ براي
چاپ دارالوطنِ « حوارٌ ھاديٌ مع محمد الغزالي، وقفات مع كتاب السنّة النبوية » نمونھ ميتوان بھ انتشار كتابي با عنوان
الرياضتأليف سلمانبنفھدالعودة اشاره كرد كھ در مخالفت با افكار نويسنده پرآوازه معاصر مصري(الشيخ محمد الغزالي)
نوشتھ شده است. الشيخ محمد الغزالي نويسندهاي است كھ بھ بحثھاي عقلي و علمي پرداختھ و طرفدار نوآوري
فرھنگي در جھان امروز، مدافع انقلاب اسلامي ايران و امام خميني(قدس سره) و مخالف وھابيان است.
تبليغ وھابيگري در خارج از عربستان تا چھ اندازه بھ خواستھھاي تفرقھ افكنانھ دشمنان اسلام كمك ميكند؟
تبليغ وھابيت در كشورھاي اسلامي مسألھ واقعاً جدي است. غير از انحرافات اساسي اين فرقھ كھ از آراء و پندارھاي
پيشوايان سلفيگري(ابنتيميھ و محمدبنعبدالوھّاب (نشأت گرفتھ است، از سوي ديگر بھ عنوان ابزاري در دست
استعمارگران و سياستھاي شيطاني امريكا و انگلستان قرار دارد و يكي از عوامل اصلي ايجاد اختلاف و تفرقھ ميان
مسلمانان بھشمار ميرود. تفرقھ در دنياي اسلام، خواست استكبار جھاني بھ سركردگي امريكا است و در اثر ھمين
اختلاف، دشمنان اسلام و مسلمانان بيشترين بھرهبرداري را از ذخاير مادي و معنوي كشورھاي اسلامي و از سلطھ و
نفوذ بر مناطق مسلماننشين كردهاند.
بھ نظر ميرسد وھابيت علاوه بر دشمني با شيعيان، دشمني بھ خصوصي ھم با انقلاب اسلامي داشتھ باشد؟
مطلبي كھ شما ميفرماييد كاملاً درست است. دشمني و خصومت وھابيان با تشيع دوازده امامي و انقلاب اسلامي قابل
كتمان نيست. پيش از پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون، از سوي دستگاهھاي تبليغاتي و انتشاراتي و مراكز علمي و تبليغي
وھابيت صدھا و ھزاران جلد كتاب و نشريھ در تبليغ وھابيت و دشمني با تشيع و اھلبيت(ع) چاپ و در كشورھاي
ايران(مناطق سنّينشينِ شرق و غرب) پاكستان، عراق، سوريھ، لبنان، ھند، اردن و افغانستان، مصر، ليبي، الجزاير،
مغرب، تركيھ، كشورھاي آسياي ميانھ، تاجيكستان و كشورھاي قاره اروپا و امريكا توزيع و تبليغ شده و ميشود.
تربيت مبلغان مذھبي داخلي و خارجي در دانشگاهھاي عربستان جايگاه ويژهاي دارد. مبلغاني كھ پس از طي دورهھاي
لازم، آيين و مرام وھابيت را فرا گرفتھ و براي معرفي وھابيگري و مبارزه با افكار تشيع و ايران اسلامي بھ سراسر دنيا
اعزام ميشوند. فعاليتھاي تبليغي وھابيان در مناطق شيعھنشين منطقھ شرقي عربستان مانند قطيف، احساء، دمام و
ظھران نيز كم نيست.
در اين مناطق تمام مسؤولان اداري سياسي و فرھنگي از طرفداران حكومت سعودي انتخاب ميشوند و حتي معلمانِ
مدارس و امامانِ مساجد نيز بايد گرايش بھ آيين وھابيت داشتھ باشند. شيعيان حق تبليغ فرھنگ و آداب و رسوم شيعي در
عبادات ديني و آموزش آن را ندارند و در صورت مشاھده بھ سختترين نوع با آنھا برخورد ميشود.
چھ كشورھايي بيشتر تحت تاثير برنامھھاي تبليغي وھابيت قرار دارند؟
٩
يكي از كشورھا ھمين كشور پاكستان است. كشور اسلامي پاكستان با چھار ايالت پنجاب، سرحد، سند و بلوچستان در
ھمسايگي شرقي ايران با فرھنگسنتي اسلامي و حاكميتي حزبي، ھمواره مورد طمع و تجاوز استعمارگران خارجي بوده
است. اين كشور بھ دو دليلِ فقر فرھنگي و نفوذ روحانيان متعصّب و مخالف شيعھ يكي از عمدهترين مراكز تبليغ وھابيت
در بين كشورھاي اسلامي است.
گروهھاي پاكستاني وھابي مذھب، گاه بھ صورت حزب سياسي، با نفوذ در دولت و گاه بھ صورت گروهھاي فرقھگراي
تروريستي و گاه بھ صورت فعاليتھاي فرھنگي عمل ميكنند. از طرف ديگر بخش زيادي از روحانيان طرفدار آيين
وھابيت در پاكستان، دروس ديني خود را در كشور عربستان گذرانده و يا با حمايت مالي و سياسي و فرھنگي سعوديان بھ
مسؤوليتھا و منصبھاي مھم دست پيدا كردهاند.
وهابيها نسبت به آيينها و شعاير مذهبي سختگيري زيادي دارند و با تعمير و ساختن قبور پيامبران،
زيارت قبور اموات، توسل به اولياي الهي، نذر براي مردگان، طلب شفاعت و بزرگداشت آنها به طور جدي
برخورد ميكنند.
شايد بتوان نمونھ كامل جريان وھابيت در پاكستان را بھ سپاه صحابھ منسوب دانست؟
بلھ، گروه سپاه صحابھ نمونھ كامل يك حزب تفرقھگرا و مورد حمايت عربستان در پاكستان است. اين حزب در سال
در شھر جھنگ(ايالت پنجاب) در زمان حكومت ژنرال ضياءالحق « حق نواز جنگاوي » ١٩٨٤ ميلادي توسط فردي بھ نام
تأسيس و با سرعتي بيسابقھ در سراسر كشور گسترش يافت. كھ مراكز فعاليت سپاه صحابھ شھرھاي سيالكوت،
فيصلآباد، جھنگ و مانند آن است كھ قبلاً محل فعاليت فيودالھاي شيعھ مذھب بوده و تأسيس سپاه صحابھ يكي از
ابزارھاي فيودالھاي سنّي مذھب در مبارزه با شيعيان است.
آنچھ از نام اين گروه افراطي پيدا است خود را منسوب بھ صحابھ اھل سنت ميدانند؟
درست است.يكي از شعارھا و اھداف تأسيس سپاه صحابھ، دفاع از احترام بھ صحابھ و مبارزه با افكار شيعيان بھ بھانھ
مخالفت با صحابھ و انقلاب اسلامي ايران است.تبليغات گسترده و گمراه كننده آنھا و كارھايي مانند آدم ربايي، سرقت
مسلحانھ، ترور، كشتار جمعي، بمبگذاري و اعمال وحشيانھ ديگر باعث ايجاد وحشت و دلھره در بين شيعيان شده است.
البتھ اين مطلب را ھم بايد بگويم كھ سپاه صحابھ گروھكھاي وابستھ ديگري را كھ در جھت اھداف آنھا تلاش ميكنند،
تأسيس « حركة الانصار و تنظيم الدعوة » بھ رھبري مولانا اسفنديار و سليم الله خاني و گروه « سوار اعظم » مانند گروه
نموده است.
١٠
آيا گروه طالبان براي ھمين اھداف در افغانستان شكل گرفت؟
گروه طالبان از قوم پشتون، بزرگترين قوم افغانستان ھستند كھ بھ دست ارتش سپاه صحابھ، جمعيت العلماي پاكستان و
مدارسديوبند(محل آموزشانديشھھا وھابيان) شكل گرفت. ھر چند طالبان، مدعي استقرار شريعت محمدي(ص) ھستند و
خود را حنفي مذھب و صوفي مشرب قلمداد ميكنند، ولي اعمالشان نشان دھنده احياي سنّتھاي قومي و قبيلھاي ٢٥٠ سال
گذشتة پشتونھا ميباشد.
اين باورھا و سنتھا شباھت زيادي با عملكرد وھابيان دارد بھطوري كھ شواھد موجود نشان از حمايت كامل سياسي،
فكري و اقتصادي عربستان از آنھا دارد. عربستان از زمانھاي گذشتھ، بھويژه در زمان اشغال كشور افغانستان توسط
شوروي سابق بھ دللايل عمدهاي بھ مسايل اين كشور توجھ داشت است.
آيا نشانھھاي از فعاليت وھابيت در كشور ما ھم ديده شده است؟
متأسفانھ كشور ما ھم مردم سنّي مذھبِ ساكن در مناطق مرزي از تبليغات سعوديانِ وھابي در امان نماندهاند و اين مسألھ
پس از پيروزي انقلاب اسلامي تشديد شده است.در مدارس علميھ اھل سنّت، ديده شده است كھ كتابھاي ابنتيميھ و
محمدبنعبدالوھّاب بھ صورت آشكار براي طلاب تدريس و ديگر كتابھاي وھابيان بھ صورت اھدايي ميان طلاب و
روحانيان منطقھ توزيع ميشود. جزاير قشم و كيش بھ دليل نزديك بودن بھ كشورھاي خليج فارس و شنيدن و ديدن صدا
و تصوير راديوھا و تلويزيونھاي منطقھ، كھ آيين وھابيت را تبليغ و از نظام شيعي حاكم بر ايران اسلامي انتقاد و بدگويي
ميكنند، نيز در معرضآسيب و حتي خطر گرايشقرار دارند.
از شما بھ خاطر شركت در اين مصاحبھ، متشكريم.
من ھم از شما و ھمكارانتان سپاسگزارم. موفق باشيد.
----------------------------------------------------------------------------------------
منبع: فعالان فضاي مجازي جلسه فرهنگي مذهبي ياران منتظر(عج) به نقل از ماهنامه موعود

در گفتو گو با حجتالاسلام عباسجعفري
(دانشآموخته ي حوزه ي علميه ي قم و كارشناس مسايل وهابيت)