آيا آيه((اليوم اكملت....)) طبق گفته عمر خليفه دوم در روز عرفه نازل شده است؟


پاسخ1) آنچه متن آيه نشان مي دهد اين آيه در مورد موضوع بسيار مهمي نازل شده است كه قطعا اين موضوع مهم كه حل آن باعث اكمال دين شده مسيله اكل ميته و امثال آن نبوده است. چون حداكثر حكم آن مانند حكم شرب خمر كه ام الفساد مي باشد است زيرا شرب خمر باعث زايل زدن عقل و اعظم كباير مي باشد.

در اهميت تحريم شرب خمر بايد گفت كه اين عمل به شدت مورد علاقه عرب جاهليت بوده است به گونه اي كه حكم تحريم آن در سه مرحله نازل شد تا افكار عمومي براي تحريم آماده شود. آنوقت تحريم اكل ميته در مقابل چنين حكمي چگونه ميتوانسته بعنوان اكمال دين در نظر گرفته شود. در سختي تحريم شراب داريم

ما حرم علينا شي اشد من الخمر حتي جعل الرجل يلقي صاحبه فيقول ان في نفسي شييا فيقول صاحبه لعلك تذكر الخمر فيقول نعم فيقول ان في نفسي مثل ما في نفسك (1)
يعني گفتند: هيچ چيز برما گران و سخت تراز تحريم شراب نيامد , حتي بعضي در ملاقات باهم از دوري شراب صحبت ميكردند.
ناگفته نماند در دوران جاهليت خانواده هاي اصيل مثل بني هاشم از شراب پرهيز مي كردند.

پاسخ2) سالم از ابن عمر نقل مي كند درباره عمره تمتع در حج سؤال شد, مجاز دانست. به او گفتند مخالفت بادستور پدرت نمودي او گفت: پدرم چنين كه شما مي گوييد نگفته است , گفته عمره را از حج جدا انجام دهيد.... و شما آنرا حرام دانستيد و مردم را براين كار مجازات كرديد.

خداوند آنرا حلال دانسته و پيامبرش به آن عمل نموده است. بعد ز اصرار زياد ابن عمر گفت آيا كتاب خدا سزاوار تر است يا عمر؟ اين قضاوتي است از پسر عمر در مورد عمر.

پاسخ 3) ما روايات زيادي داريم كه آيه در روز غدير ودر مورد ولايت علي (ع) نازل شده است.

----------------------------------------------------------------
1) تفسيرالمنار /ج1/ص51 ذيل آيه انما الخمر والميسر


سايت فطرت