آيا بر اساس دستورات اسلامي انتخاب خليفه شورايي و با راي بزرگان واهل حل وعقد است؟

پاسخ 1: طبق ادعاي اهل سنت انتخاب خليفه شورايي است ولي هيچ مستند تاريخي از دستورات پيامبر در اين رابطه و يا دستورات الهي ارايه نمي دهند

پاسخ 2: خليفه دوم در كيفيت تعين خليفه گفت: اگر انتخاب نكنم پيامبر انتخاب نكرد واگر انتخاب كنم كه ابوبكر انتخاب كرد يعني راه را براي خود يكي از اين دو راه روش عمل كرد پيامبر (ص) و ابوبكر مي دانست نه دستور خدا در قرآن يا دستور پيامبر(ص) يعني خود نيز قبول دارد كه با شور ا انتخاب نشده پس ادعاي اهل سنت در مورد انتخاب خليفه توسط شورا حداقل در مورد او و خليفه اول و سوم ومعويه وفرزند او يزيد و خلفا بني اميه و بني مروان و بني العباس منتفي است وتنها خلافت شورايي انجام شده كه گروه مردم برانتخاب خليفه يك نفر را انتخاب كردند در مورد خلافت علي (ع) بوده است!
و اين مطلب به اقرار يكي از علما اهل سنت شيخ محمد عبده در شرح نهج البلاغه آمده است

((ان عليا (ع) هو الخليفه الوحيد الذي وصل الي الخلافه باختيار اشعب له اختيارا حرا ))﴿1﴾

پاسخ 3: هيچ سندي از قرآن و يا دستورات اسلامي منتسب به پيامبر در رابطه با شيوه انتخاب خليفه ويا خصوصيات اخلاقي ويا فردي شخصي كه قرار است خليفه باشد توسط مدعيان اين اعتقاد عرضه نمي شود.

پاسخ 4: انتخاب مردم براي جانشيني خلافه اللهي ميتواند با اشتباه همراه باشد چنانكه مكرر در مكرر اين اتفاق افتاده است و حوادث ناگواري نيز پيش آورده است.

پاسخ 5: پيامبر فرمودند كه انتخاب جانشين به دست پيامبر نبوده وامري الهي است
((ليس ذلك الي انما الي الله يجعله حيث يشا))﴿2﴾
پس چگون ادعا ميشود انتخاب خليفه پساز پيامبر امري شورايي است

پاسخ 6: شيعه نيز دقيقا اعتقاد دارد كه انتخاب خليفه كار خداوند است و پيامبر فقط اين امر را به مردم ابلاغ كرده است ((يا ايهالرسول بلغ ماانزل اليك وان لم تفعل فما بلغت رسالته ........))
و خداوند در غدير خم به پيامبرامر نموده كه علي ابن ابيطالب را بعنوان جانشين خود به مردم معرفي نمايد وپيامبر اين كار را انجام داده وبراي او حتي از مدعيان خلافت و كليه حاضرين در واقعه غدير بيعت گرفته ا ست.
و بدليل اجماع مسليمن و بلكه اجماع اهل سنت برعدم وجود نص (سخن پيامبر) بر خلافت هر يك از خلفا ابوبكر عمر و عثمان) كليه اقوالي كه ادعابراين مطلب دارند كه انتخاب هريك از آنان شورايي بوده باطل ميباشد.

1- شرح نهج البلاغه محمد عبده ج1/ص84/ ذيل خ شقشقيه
2- تفسير طبري /ج13 /ص151 ذيل آيه 13 سوره رعد – تفسير قرطبي /ج9/ص297- اسباب النزول واحدي /ص223 – تفسير روح البيان /ج4/354
تفسير غرايب القرآن ج4// ص148 – تفسير الكشف و البيان ثعلبي ج5/ص276 – سيره ابن هشام /ج2/ص424- سيره حلبيه /ج2/ص3


سايت فطرت