چگونه امكان دارد صحابه رسول خدا بعد ايشان سخنان آن حضرت در مورد حضرت علي (ع) در روز غدير را فرمواش كنند ويا ناديده بگيرند و يا برخلاف آن عمل كنند؟

پاسخ1:
اساسا اين وقتي مطرح مي شود كه ما صحابه را همانند پيامران الهي و اهل بيت رسول خاتم (ص) معصوم از خطا واشتباه بدانيم!
در پاسخ مواردي را متذكر ميشويم كه نشان مي دهد برخي از صحابه نه تنها همچون بشر عادي مرتكب خطا و اشتباه سهوي شده اند بلكه بسياري از آنها عمدا به جهت كسب متاع دنيا حق را لگد مال نموده ا ندو از اين كار هيچ هراسي نداشتند.
الف-مواردي كه دو گروه از صحابه در مورد يك مسيله خاص با يك ديگر به جنگ ونزاع پرداختنند و گروهي به حق يا به ناحق به قتل وهتك حرمت ديگر پرداختند. دراين حال قطعا هر دو گروه نمي توانستند بر حق باشند.
-غايله قتل عثمان توسط گروهي از صحابه
ب- مواردي كه صحابه در زمان رسول خدا با امر رسول خدا به مخالفت پر داختند
- مخالفت گروهي از صحابه در جنگ احد در اطاعت امر آنحضرت جهت حفاظت از تنگه در احد كه نهايتا باعث شكست مسلمين در جنگ شد
ج- مواردي كه بعد از پيامبر صحابه برخلاف امر پيامبر عمل كردند
- جنگ هاي عليه خليفه وقت مورد تاييد خدا و رسول و منتخب مردم(جنگ هاي نهروان,صفين,[جمل)
-كشتار فرزند رسول خدا اهل بيت رسول خدا وصحابه رسول در واقعه كربلا
- مخالفت در احترام به خاندان عصمت وطهارت علي الخصوص دختر گرامي ايشان فاطمه زهرا (ع) توسط بزرگان صحابه خصوصا خليفه اول و دوم

پاسخ 2:
چگونه مي توان نعوذ بالله نسبت بي تدبير و بي مسيوليت و سستي واهمال به خاتم پيامبران در تجهيز دين خود به امام ورهبر پس از خود داد ولي جرات نكرد نسبت فراموشكاري يا خطاكاري را به صحابه داد.
اين پاسخي بود كه استاد ابن ابي الحديد يعني ابو جعفر النقيب در مقابل اين اعتقاد ابن ابي الحديد به او داد كه هراس داشت از اينكه نسبت سرپيچي از فرمان رسول خدا را به صحابه بدهد, اما از دادن نسبت اهمال كاري وسستي به پيامبر رادر تعيين تكليف امت اسلامي براي تعيين ولي امت اسلامي بي مشكل بپذيرد.


سايت فطرت