خداوند در قرآن به پيامبر مي گويد « بگو من بشري همانند شما هستم.» چگونه شيعه عقيده دارد كه پيامبر بر عالم تكوين ولايت و تسلط دارد؟

توضيح: خداوند در آيه ي 110 سوره ي كهف مي فرمايد: قل انما انا بشر مثلكم يوحي الي. بگو: همانا من بشري مانند شمايم كه به من وحي مي شود. پس فرق پيغمبر با افراد بشر چيزي نيست جز وحي و وحي هم راجع به امور تشريعي است. پس وحي بر بشري موجب ولايت تكويني او نمي شود.

پاسخ 1- مراد از بشر مثلكم اين است كه پيامبر فقط در صورت مانند ديگران است ؛ چرا كه پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم از نظر سيرت, جنس, ذات و حقيقت مانند ديگران نيست.

1-1- صدها روايت و خبر در مورد طينت پيغمبر (و ايمه ي هدي),كيفيت خلقت بدن هاي پاكيزه ي آنان از طينت طيب عليين خالص, نحوه ي ولادت, ايام شيرخوارگي و ساير احوال ايشان, سايه نداشتن و از طرف جلو و پشت ديدن ايشان و نيز روايات خلقت ارواح و قلوب شيعه از فاضل طينت بدن هاي پاكيزه آنان و غيره, با اين ادعا كه پيامبر از نظر سيرت, جنس, ذات و حقيقت مانند ديگران باشند منافات دارد, پس پيامبر فقط در صورت مثل بشر است.

2-1- خود عنوان رسالت, پيامبر را از ساير افراد بشر متمايز مي كند.

پاسخ 2- وحي محدود به امور تشريعي نيست. وحي به سوي پيامبر منحصر در تشريع نيست بلكه آنچه خداوند بخواهد از علوم و احوال كاينات و مغيبات بر پيامبر وحي مي شود.

پاسخ 3- اگر پذيرفته شود كه اين خداوند است كه با افاضه ي وحي, بشري مثل همه را از ديگران ممتاز نموده است, پس امكان دارد كه هر نوع قدرت ديگري را هم كه خدا بخواهد به او بدهد. هر چه پيامبر دارد از جانب خدا به اوافاضه شده است. پس عبارت « انا بشر مثلكم » ولايت تكويني يعني حق فرمانفرمايي در كاينات – كه در جاي خود اثبات شده است - را نفي نمي كند.

سايت فطرت