در قرآن از قول پيامبر آمده كه « من از منافقين خبر ندارم.» چگونه شيعه معتقد است كه پيامبر بر عالم امكان ولايت و تسلط دارد؟

توضيح: آياتي كه مي گويد پيغمبر علمي به منافقين ندارد و جز وحي چيزي را نمي داند بر اين ادعا دلالت مي كند.

پاسخ 1- معناي آيه اين است كه بدون وحي و تعليم پروردگار به منافقين علم ندارد.

1-1- معناي آيه اي كه مي گويد پيغمبر به منافقين علم ندارد اين است كه بدون وحي و تعليم پروردگار نمي داند. چگونه طبق روايات, حذيفه به تعليم پيغمبر به منافقين آن زمان عالم مي شود ولي خود پيغمبر نمي داند؟

2-1- اين آيه را بايد با آيات شريفه ديگر جمع و سپس معنا كرد.

خداوند در آيه ي 94 سوره ي توبه مي فرمايد: بگو به منافقين, خداوند ما را به اخبار شما آگاه فرمود

و در آيه ي 30 سوره ي محمد مي فرمايد: ولتعرفنهم في لحن القول.

پس اگر از پيغمبر نفي علم شده, مراد نفي كردن علم ذاتي است.

سايت فطرت