مطالبه فدك توسط حضرت زهرا (س) به چه منظوري صورت گرفت؟

همه مسلمانان به مراتب زهد صديقه كبري فاطمه زهرا عليها السلام معترف و معتقدند. او و همسر و فرزندانش ايثارگرانه غذاي خود را به مسكين و يتيم و اسير داده و آنان را بر خود مقدم داشتند

آيه شريفه « ويطعمون الطعام علي حبه مسكيناً و يتيماً و أسيراً » (انسان / 8) درباره آنان نازل گرديد.

همچنين همه مي دانند كه پيامبر صادق امين صلي الله عليه و اله در روزهاي بيماري پايان عمرش، در خلوت به دخترش خبر داد كه او به زودي به پيامبر ملحق شده و اولين كسي خواهد بود كه از خاندان پيامبر به او خواهد پيوست (صحيح بخاري ج 4 ص 248 و ج 8 ص 79).

از اين جا روشن مي شود كه هدف فاطمه زهرا عليها السلام از مطالبه مزرعه فدك، دست يابي به خود مزرعه نبوده بلكه مي خواست به مسلمانان بفهماند، كسي كه در جايگاه پيامبرخدا قرار گرفته با احكام اسلام مخالفت مي ورزد و مزرعه اي كه رسول خدا به دختر و تنها وارثش عطا كرده غصب مي كند.

پس اگر ابوبكر در اولين روز خلافتش به دختر رسول خدا ظلم مي كند واي بر حال بقيه مسلمانان از ستم او و ستم جانشينان او كه در آينده بر جاي پيامبر تكيه خواهند زد!

برگرفته از كتاب < پاسخ به پرسش هاي سپاه صحابه >، تاليف آقاي علي كوراني عاملي


سايت فطرت