ايا حديث كل يوم عاشوراء و كل ارض كربلاء صحيح است؟

حديثي به اين معني نيامده بلكه بر عكس آن بيان شده است يعني در حديث آمده: هيچ روزي مانند روز عاشورا نبوده و نيست و هيچ زميني مانند زمين كربلا نيز نبوده و نخواهد بود.

امام مجتبي فرمودند:لايوم كيومك يا اباعبدالله در منابع حديثي موثق آمده پس هيچ روزي مانند عاشورا نيست و هيچ خاكي خاك كربلا نمي شود حتي خاك حرم پيغمبر زيرا چشيدن خاك حرم پيغمبر حرام است ولي خوردن خاك امام حسين شفاست

اين دو مطلب قطعي است لذا كل يوم عاشورا نه تنها هيچ سند خارجي ندارد كه با مسلمات مخالف است خدا به همه تقوي عنايت كند كه براي اقدامات خود توجيه نتراشند.

انحرافات در عزاداري امام حسين اين هاست نه زنجير زني وعلم كشي

شيعه نيوز