مراد از تعزيه خواني در اسلام چيست و آيا تعزيه خواني عزاداري خوبي است؟

تعزيه خواني نمايشي است كه در يك محوّطه با حضور مردم توسط چند نفر انجام مي گيرد كه در يك طرف نقش قهرمانان كربلا و اسراي آل الله و در طرف ديگر، نقش دشمنان اهل بيت را با لباس هاي مخصوص و ابزار جنگي همراه با شيپور نيزه, شمشير ايفا مي كنند.صحنه و نمايش بر مبناي حوادث كربلا و مقتل ها تنظيم مي شود.

تأثير گذاري عاطفي و نيز روحيهء ضد ظلم كه در پي ديدن نمايش تعزيه در افراد ايجاد مي شود, از نقاط قوت ومثبت اين نمايش است.

تعزيه اگر با حفظ موازين و شيون معصومان انجام شود, در بينندگان تأثير مهمي مي گذارد و وسيله انتقال فرهنگ شهادت به نسل هاي آينده است.

به همين دليل پس از انقلاب اسلامي در ايران تعزيه خواني رواج و توسعهء بيش تري يافته است و همراه اين توسعه, تحولاّتي در نحوه اجرا و محتواي اشعار و جهت گيري سياسي اجتماعي پديد آمده است. (1)


1.جواد محدثي, فرهنگ عاشورا, ص 115ـ 117 با تلخيص.


واحد پاسخ به سوالات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي

واحد پاسخ به سوالات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي