ياران امام حسين عليه السلام چند نفر بودند؟

نمي توان آماري دقيق از ياران امام ارايه نمود، زيرا افراد متعددي از شهرهاي مختلف به امام پيوستند؛(1) از اين رو از تعداد و نحوة پيوستن آنان به امام گزارش دقيق وجود نداشته و تاريخ ضبط نكرده است. از سوي ديگر بايد بررسي شود كه مقصود از ياران امام چه كساني هستند؟ آيا مقصود آن تعداد افرادي هستند كه تنها در كربلا به شهادت رسيدند و يا اعم از كربلا و كوفه... و يا همة كساني كه به امام پيوستند، از ياران امام به حساب مي آيند، گرچه به شهادت نرسيده و حتي در كربلا حضور نداشتند و تنها با امام حسين عليه السلام بيعت كردند. از سوي ديگر مي توان كساني را كه از اوّل به امام پيوستند و سپس از امام دست برداشتند، از ياران امام حسين عليه السلام به حساب آورد؟ عدم ثبت دقيق ياران امام حسين عليه السلام از يك سو و اين كه اصولاً مقصود از ياران امام چه كساني هستند، موجب شده است كه مورّخان در تعداد ياران امام اختلاف نظر داشته باشند(2) به رغم آن كه به طور قاطع نمي توان گفت:‌ مقصود از ياران امام چه كساني هستند، ولي امام از ياران و اصحاب خود به عنوان با وفاترين و بهترين ياران ياد نمود.(3)

برخي از مورخان تعداد ياران امام حسين عليه السلام 600 نفر ذكر كرده اند.(4) و بعضي ديگر 154 نفر بيان نموده اند.(5)

برخي ديگر 100 نفر(6) و برخي 72 نفر ذكر كرده اند.(7) برخي ديگر ياران امام را 139 بيان كرده‌اند(8)

ظاهراً كلمه ياران در اين موارد بيشتر ناظر به كساني است كه در كربلا با امام حسين (ع) بوده و شهيد شدند.


1. محمد مهدي شمس الدين، انصار الحسين، ص 25 به بعد.
2. مهدي شمس الدين، پيشين.
3. مقتل خوارزمي، ج 1، ص 246؛ لهوف، ص 79.
4. مروج الذهب، ج 3، ص 70.
5. تاريخ طبري، ج 5، ص 389.
6. همان، ص 392 - 393.
7. همان، ص 422.
8. اعيان الشيعه، ج 2، ص 437 - 438.


واحد پاسخ به سوالات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي

واحد پاسخ به سوالات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي