اولين بار چه كسي از زيارت قبر پيامبر (ص) جلوگيري كرد

حاكم نيشابوري (متوفاي 405 ه) از داود بن ابو صالح نقل مي‏كند: روزي مروان حَكَم ديد كه شخصي صورت خود را بر قبر پيامبر (ص) گذاشته است با شتاب سوي او آمد و گردن او را گرفته از جاي بلند كرد و گفت: مي‏داني چه مي‏كني! منظور وي اين بود كه چرا به زيارت سنگ و كلوخ آمده اي! زاير كه ابو ايوب انصاري - از صحابه پيامبر (ص) - بود گفت: آري خوب مي‏دانم كه چه مي‏كنم! من هرگزبه زيارت سنگ نيامده‏ ام بلكه به‏ زيارت پيامبر (ص) آمده‏ ام.

‏ از رسول‏ اللّه (ص) شنيدم كه فرمود: «بر دين خدا گريه نكنيد اگر متولّيانش اهل بودند و آنگاه كه نااهلان برآن حكم راندندبرايش بگرييد.»

‏ جالب است كه اين حديث را حاكم و ذهبي هر دو صحيح مي‏ دانند!

‏ از اين رخداد تاريخي به‏ خوبي روشن مي‏ شود كه ريشه اين تفكّر از بني‏ اميه و به خصوص مروان بن حكم همان طرد شده رسول‏ اللّه (ص) است.

مستدرك حاكم ج‏4 ص 560.سايت فطرت