چرا مبيّن قرآن بايد معصوم از خطا باشد؟

لازم است كه بيان رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله راجع به قرآن، نظير بيانات مفسّرين كه آراي شخصي خويش را متناسب با فهم محدود و جايزالخطاي خود به قرآن نسبت مي‏دهند، نباشد. چرا كه قرآن كلام خداست و توضيح آن نيز منتسب به خدا خواهد بود لذا بايد از خطا و اشتباه دور باشد. از طرف ديگر از آن‏جا كه پيامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله به وسيله‏ي معجزه از جانب خداوند تأييد شده‏است، در توضيح آيات قرآن هر آن‏چه را به خداوند منتسب مي‏كند بايد با مراد و مقصود خدا مطابقت داشته باشد. بنابراين همان طور كه در دريافت و ابلاغ وحي ضرورت عقلي بر عصمت حاكم است، در اين‏جا نيز مبيّن وحي بايد معصوم باشد.


سايت فطرت