مولف: مهندس علي اصغر يونسيان
ناشر:
مترجم:
نوبت چاپ: 1383
تعداد صفحات: 136
قيمت: 8500 ريال
مشخصات ناشر:بعد از اعلان ولايت اميرالمؤمنين در روز 18 ذي الحجه سال دهم هجري قمري يك هفته پس از آن در طول تاريخ اتفاقات مهمي روي داده است كه دستمايه اين كتاب قرار