او نامه رسان نبود
پیامبر فقط یک نامه رسان نبود. قرار نبود که تشریف بیاورند، چند آیه برای ما بیاورند و ما با صوت زیبا بخوانیم و شنوندگان، الله الله گویان غش و ضعف کنند و بعد بگوییم، کتاب برای ما کافی است!
قرار نبود با تمام این حرفها به پیغمبر بگوییم: خیلی خوش آمدید؛ لازم هم نیست وصیت کنید؛ ما خودمان قرآن داریم و بلدیم چه کار کنیم!
پیامبر آمده بودند برای تعلیم، برای تربیت، برای اینکه ما فضیلتهای اخلاقی را یاد بگیریم و به کار ببندیم. آمده بودند تا ما واقعا و نه در شعار، یاد خدا باشیم. آمده بودند تا ما آدم حسابی باشیم و به جای ساخت بمب اتم، خانه‎ی انسانیت بسازیم...
پیامبر آمده بودند تا...تحریریه سایت فطرت